Văn bản chuyển đổi số
DANH SÁCH VĂN BẢN
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1 2870/QĐ-UBND 28/08/2021 UBND Thành phố Đà Nẵng Về việc ban hành Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2 2870/QĐ-UBND (Đề án) 28/08/2021 UBND Thành phố Đà Nẵng ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 (Ban hành kèm theo QĐ số 2870/QĐ-UBND)
3 942/QĐ-TTg 15/06/2021 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
4 598/QĐ-UBND 23/02/2021 UBND Thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, địa phương thuộc Thành phố Đà nẵng
5 1726/QÐ-BTTTT 12/10/2020 Bộ TTTT Về việc phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”
6 749/QĐ-TTg 03/06/2020 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"